VZDĚLÁVACÍ AKCE
  • Facebook PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Courses:
Unfortunately, the ongoing government measures associated with the COVID-19 pandemic do not allow for accurate planning of educational events. For this reason, I prefer the implementation of educational activities for closed working groups of employees of specific medical facilities (10 -14 people).
If you are interested, have an adequate group of physiotherapists and a suitable space, contact me via e-mail: 
michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz. 
I believe that we will agree on the date of the event and the method of implementation of a specific course.


Registration in already agreed courses (see below) is made via the website of the organizer of a specific training activity.

PNF - Proprioceptive neuromuscular facilitation
- the opening of a new course is planned for the beginning of 2022
- If you are interested in the course, send a request to the email address:

 michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
- lecturer team: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová

- Depending on the demand, a refresh course of the PNF concept (approx. 18 teaching hours) will be implemented with a focus on "Mat Activities" (principle, therapeutic tools, application possibilities).
If you are interested in a refresh course, send a request to the email address below.
To make it easier to process your application, it is necessary to emphasize that you are requesting a refresh course, not a basic course.

 michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
- lecturer team: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
 
Holistic approach to pelvic floor therapy
CKP Sámova (comprehensive care center)
Slovakia


Holistic approach to scar treatment
- lecturer team: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
Part of the course is also teaching a specific way of tapping scars.
Jaroslav Suchan - An experienced tapping lecturer participates in this course


CKP Sámova (comprehensive care center)
Training center - Medical rehabilitation Vyškov
Organizer: Mgr. Hana Pytelová, email: info@lecebnarehabilitace.cz


Use of IT knowledge (information technology) in physiotherapy - SuJok
Organizer: MUDr. Viktorija Biljaková, CSc., email: biljakova@atlas.cz

  • Facebook

Kurzy:
Stále trvající vládní opatření spojená s pandemií COVID-19 bohužel neumožňují přesné plánování vzdělávacích akcí. Z toho důvodu dávám přednost realizaci vzdělávacích aktivit pro uzavřené pracovní skupiny zaměstnanců konkrétních zdravotnických zařízení (10-14 osob).  
Máte- li 
zájem, adekvátní skupinu fyzioterapeutů i vhodný prostor kontaktujte mne 
cestou e-mailu: 
michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz. 
Věřím, že se na termínu konání i způsobu realizace konkrétního kurzu domluvíme.


Zápis do již nasmlouvaných kurzů (viz níže) se provádí cestou webových stránek organizátora konkrétní školící aktivity.

PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
- otevření nového kurzu je plánováno na počátek roku 2022 
- zájemci o kurz zasílejte žádost na emailovou adresu:

 michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
- lektorský tým: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová

- v závislosti na poptávce bude realizován refresh kurz konceptu PNF (cca 18 výukových hodin) se zaměřením na "Mat Activities" (princip, terapeutické nástroje, aplikační možnosti)
- zájemci o refresh kurz zasílejte žádost na emailovou adresu viz níže. Pro snazší zpracování vaší žádosti je zapotřebí zdůraznit, že poptáváte refresh kurz nikoli základní kurz.

 michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
- lektorský tým: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
 
Celostní přístup v terapii pánevní dna
CKP Sámova
Slovensko

Celostní přístup v terapii jizev
- lektorský tým: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
Součástí kurzu je i výuka specifického způsobu tapingu jizev. Na této výuce se podílí zkušený lektor tapingu Jaroslav Suchan.

CKP Sámova
Školící centrum- Léčebná rehabilitace Vyškov
Organizátor: Mgr. Hana Pytelová, email: info@lecebnarehabilitace.cz


Využití poznatků IT (informačních technologií) ve Fyzioterapii - SuJok
Organizátor: MUDr. Viktorija Biljaková, CSc., email: biljakova@atlas.cz

  • Facebook
Reference

Děkuji Vám za referenci